หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 13

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 13 (13th Intensive Course Program) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ (Kindai University) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 2 – 31 มีนาคม 2560 โดยมี ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ คณาจารย์ผู้สอน ร่วมให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น