ทหาร-ชาวบ้าน รักษ์ป่าสร้างฝาย เพื่อความยั่งยืน

สร้างฝาย………พลตรีทำนุ โพธิ์งาม ผอ.สนง.พัฒนาภาค 3 หน่วย บัญชาการทหาร พัฒนาฯ นายสราวุธ ไทยเจริญ นอภ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นายพิเชษฐ์ คันธรส นายก ทต.แม่หอพระ ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ นำชาวบ้านมีส่วนร่วมในพิธีบวชป่า สร้างฝาย ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

กองบัญชาการกองทัพไทย มีนโยบายให้ทหารร่วมกับประชาชนเยาวชนได้ทำการรักษ์ป่าสร้างฝายในพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำเพื่อความยั่งยืนถาวร โดยได้น้อมนำโครงการพระราชดำริของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

พลตรีทำนุ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมนายสราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และนายพิเชษฐ์ คันธรส นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระนายอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ นำชาวบ้านจำนวนประมาณ 200 คนเข้าทำการร่วมในการบวชป่า สร้างฝาย ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ บ้านแม่นาป๊าก หมู่ที่ 6 และ บ้านแม่นาเม็ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทางพลตรี ทำนุ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยกล่าวว่าการสร้างให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืนถาวรได้นั้นจะต้องให้ประชาชนและเยาวชนส่วนราชการตลอดจนพระสงฆ์ได้มีส่วนในการ่วมกันช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและร่วมกันสร้างป่าไม่ทำลายป่าแต่สามัคคีในการร่วมพัฒนาสร้างฝายให้เกิดความชุ่มชื้นและเกิดน้ำในแหล่งธรรมชาติ เกิดสิ่งมีชีวิตในป่า ซึ่งก่อเกิดความสมบูรณ์ทางธรรมชาติสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน

ในวันนี้ได้ทำการร่วมเปิดการพัฒนาป่าที่ยังมีความสมบูรณ์เหลืออยู่เพราะประชาชนในพื้นที่รักและหวงแหนร่วมในการช่วยกันดูแลและไม่ทำลายป่า ชาวบ้านได้ทำการบวชป่า ในพื้นที่ต้นน้ำ และได้ร่วมกันสร้างฝายโดยจะจัดสร้างฝาย 3 แบบ ฝายถาวร ฝายกึ่งถาวร และฝายผสมผสาน โดยสร้างฝายถาวรจำนวน 24 ฝาย ฝายกึ่งถาวรจำนวน 36 ฝาย ฝายผสมผสานจำนวน 455 ฝาย รวมทั้งหมด 515 ฝาย โดยจะจัดสร้างตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2560

ซึ่งในตำบลแม่หอพระนี้ได้สร้างฝายแบบผสมผสานได้แล้วจำนวน 180 ฝาย และฝายกึ่งถาวรจำนวน 21 ฝาย และฝายถาวรจำนวน 14 ฝาย ซึ่งจะมีประชาชนและเยาวชนส่วนราชการ และทหารจากสำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ผลัดเปลี่ยนกันมาร่วมกันสร้างทุกวันจำสำเร็จตามเป้าหมาย ในวันนี้ฝายบางส่วนที่สร้างเสร็จสามารถที่จะเก็บน้ำได้แล้วและเป็นน้ำที่สะอาดสดใสเกิดสิ่งมีชีวิตในน้ำและให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นที่บริเวณใกล้ๆ ได้แล้วและคาดว่าแต่ละฝายที่สร้างเสร็จจะมีน้ำกักเก็บและนำไปใช้ได้จริงกับชุมชน ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น