ABS จัดงานแสดงความยินดี นักเรียนสำเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) โดยฝ่ายวิชาการจัดงานวันแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ อนุบาล 3, ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพิธีในระดับอนุบาล 3 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 พิธีเริ่มในเวลา 9.00 น. นายปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ สร้างความรัก ความผูกพัน เสริมสร้างความสัมพันธุ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง พร้อมพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และวางรากฐานของสังคมให้มั่นคง ด้วยการพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

จากนั้น อ.อัมพร กมลโกมุท ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมให้โอวาท แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ว่าต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาเล่าเรียนให้มากที่สุด เพราะถ้านักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ในระดับสูง มีคุณภาพแล้ว ประเทศชาติก็จะได้พลเมืองที่มีศักยภาพ เป็นผู้นำ และสร้างสังคม ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

สำหรับพิธีในครั้งนี้ มีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ABS

ร่วมแสดงความคิดเห็น