เปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ คณะพุทธศาสตร์ สาขาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ รองอธิการบดี ถวายเครื่องสักการะโดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตร่วม ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น