ให้โอวาทนักศึกษาจิตอาสา ทำกิจกรรม “ชาววิทยาศาสตร์ น้อมทำดีพลิกฟื้นผืนป่า ลดหมอกควัน”

ผศ.ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้โอวาทแก่นักศึกษาจิตอาสาของคณะวิทยาศาสตร์ ที่เดินทางไปทำกิจกรรม “ชาววิทยาศาสตร์ น้อมทำดีพลิกฟื้นผืนป่า ลดหมอกควัน” ณ หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้น โดยความร่วมมือของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาหมอกควัน และเห็นความสำคัญของการทำแนวกันไฟ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาหมอกควันและดูแลอนุรักษ์ผืนป่า รวมทั้งดูแลสภาพอากาศของเมืองเชียงใหม่ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น