เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และคณะ ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการปรับปรุง, ก่อสร้างบ้านประชารัฐ ที่ อ.บ้านโฮ่งและได้มอบเงินสนับสนุน และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค จำนวน 2 ครอบครัว

วันที่ 15 มีนาคม 2560 นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน / ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางรุสลีนา หวังดี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และคณะได้ไปเยี่ยมเยียนครอบครัว ผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 2 ครอบครัวเพื่อให้กำลังใจและได้มอบเงินสนับสนุน การดำเนินการก่อสร้างบ้านตามโครงการบ้านประชารัฐร่วมใจน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ไปเยี่ยมบ้านของ นางสาววิไลรัตน์ ทันวัน หมู่ที่ 1 ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และบ้านของนางสาวแก้วลา ศิริปัน หมู่ที่ 13 ตำบลป่าพลู ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ โอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน 70,400 บาท และ มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภคให้แก่ สมาชิก ของทั้ง 2 ครอบครัวด้วย

จากนั้นเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย ในเขตตำบลนํ้าดิบ อำเภอป่าซาง โดยได้ไปที่บ้าน ของนางจันทร์สม สัญญา ซึ่งได้ไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เนื่องจากถูกฟ้องร้องบังคับคดีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และถูกธนาคารยึดที่ดินขายทอดตลาด ทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัย

โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ ครอบครัว ของนางจันทร์สม โดยหลังจากนี้จะมีการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ บริเวณพื้นที่ของญาติ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าดิบ, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน และเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จะสนับสนุนการก่อสร้าง

ร่วมแสดงความคิดเห็น