วันท้องถิ่นไทย

 

วันที่ 18 มีนาคม 2560 (เวลา 08.30น.) ที่หอประชุม อบจ.ลำพูน นายวัฒนา จันทนุปาน นายก ทต.มะเขือแจ้ /ประธานสันนิบาตเทศบาล จ.ลำพูน พร้อม หน.ส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมนำพานดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะ ต.ท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น