มูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

องค์การที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ทะเบียนเลขที่ ชม.507 โดยมีเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และมีเจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ เป็นประธานมูลนิธิ สาระสำคัญ มูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ (ยุทธศาสตร์) ดังนี้

1.เพื่อยกย่องเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2.เพื่อเป็นองค์กรแกนนำหลักในการจัดกิจกรรมเชิดชูกษัตริย์ ในวันคล้ายวันเกิดของเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและผู้สูงอายุ
4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและผู้สูงอายุ
5.เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และผู้สูงอายุ
6.เพื่อปกป้องดูแลและเชิดชูกิจกรรมใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
7.เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
8.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ เหล่านี้และดำริของ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ที่มีความประสงค์ ให้องค์กรดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ตลอดจนรับและช่วยเหลือร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ตามที่ได้กล่าวมานี้ เพื่ออันจะเกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง และสังคม ตลอดจนประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นในมิติของพันธกิจด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, พันธกิจด้านการศึกษา และวิจัย, พันธกิจในการให้ความรู้แก่ชุมชน, พันธกิจในด้านการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน และพันธกิจด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น