สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

พัชญ์ธน วิกัน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต นำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแม่บ้านระดับจังหวัดและประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด จาก 8 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ร่วมแสดงความคิดเห็น