จ.ลำพูน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

จ.ลำพูน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จ.ลำพูน ครั้งที่ 3 โดยให้ผู้แทนจากทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระตามประเด็นที่กำหนด

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2560 ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จ.ลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผวจ.ลำพูน เป็นประธานการรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จ.ลำพูน กลุ่มที่ 3 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัด จ.ลำพูน เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ลำพูน ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จ.ลำพูน ครั้งที่ 3 กลุ่ม ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หอการค้าจังหวัด กลุ่ม/องค์กรที่ทำงานร่วมกับส่วนราชการ ฯลฯ โดยมีประเด็นหารือ 10 ประเด็น ด้านการเมือง, ด้านความเหลื่อมล้ำ การครอบครองที่ดินของเกษตรกร และการบริหารจัดการน้ำ, ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม, ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข, ด้านสื่อมวลชน, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านการต่างประเทศ, ด้านการป้องกันทุจริตคอรัปชั่น, ด้านการปฏิรูป และด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้ผู้แทนจากทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระตามประเด็นที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศ

โดยผู้ร่วมเวทีได้แสดงความคิดเห็น ในเรื่องการปรับปรุง/แก้ไขผังเมืองรวมของ จ.ลำพูน ให้เหมาะสม ต้องการให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็น หรือความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และท้องถิ่นในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญ, การบริหารจัดการน้ำ โดยมีการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ, การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการเสนอหรือปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่, การแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ เงื่อนไข ที่เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน และปรับแก้กฎหมายยาเสพติด ดำเนินคดีกับผู้ครอบครองยาเสพติด, เพิ่มบทลงโทษกับผู้ที่ทุจริตคอร์รัปชั่น, การขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก, อัตราส่วนประชากรวัยทำงานต่ำลง วัยสูงอายุจะเพิ่มขึ้น การเตรียมความพร้อมรับมือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ, การสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่, การแก้ไขกฎหมายที่กำหนดระดับความลาดเอียงของพื้นที่ เป็นต้น

โอกาสนี้ พันเอกเกรียงไกร อิทธิเดชารณ รอง ผอ. รักษาความมั่นคงภายใน จ.ลำพูน กล่าวว่า ภาพรวมการเปิดรับฟังความคิดเห็น 2 ครั้งที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการสร้างความปรองดองที่ได้ในการจัดเวทีในครั้งนี้ นำเสนอให้รัฐบาลต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น