เสวนาเพลาเย็น “Good Luck” คณะเภสัชศาสตร์ มช.

ผศ.ดร. ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ เปิดการบรรยายเสวนาเพลาเย็น “Good Luck” พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในการใช้ยาจัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น