อ.ส.พ. โชว์เทคโนโลยี AR สู่การศึกษาเรียนรู้แนวใหม่

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาสื่อเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality เทคโนโลยีที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการสื่อ ในโครงการชื่อ “Smart Garden Applications” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ และสามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านทรัพยากรพรรณพืชได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านอุปกรณ์ Tablet และ Smart Phone ที่เป็นที่นิยมในปัจุบัน

โดย เทคโนโลยี AR ได้ติดตั้งอยู่ภายในบริเวณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน แหล่งเรียนรู้ด้านพืชและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เทคโนโลยีนี้จะทำให้เกิดความตื่นตาตื่นใจกับสื่อเคลื่อนไหวได้ดีกว่าข้อมูลที่เป็นตัวอักษร และมีส่วนช่วยให้เยาวชนและผู้ที่มาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ เกิดความรู้ความเข้าใจในพรรณพืชต่างๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถ Download Application Smart Garden ได้ทั้งระบบ IOS และ Android โดยสามารถนำไปใช้งานกับป้าย AR ได้ทันที หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 0-5384-1151, 0-584-1234 และ www.qsbg.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น