ไม่เอกฉันท์ ที่ปรึกษาผังเมือง โหวตให้กรมธนารักษ์ผุดที่พักผู้สูงวัยไฮโซ

วันที่ 22 มี.ค.60 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีวาระการที่กรมธนารักษ์ขอแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ำเงิน) บริเวณหมายเลข 11.102 ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชม.20 (โรงงานสุรา กรมสรรพสามิตเชียงใหม่) เพื่อดำเนินการโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร

ทั้งนี้กรมธนารักษ์ มีหนังสือที่ กค 0305/686 ลงวันที่ 16 ม.ค.60 แจ้งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องการแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณสุขและสาธารณูปการ พื้นที่สีน้ำเงิน เพื่อดำเนินโครงการศูนย์ที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร หรือ Senior Complex ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พ.ย.60 ที่ให้ความเห็นชอบให้ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุมีระบบการดูแลสุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ แบบครบวงจร โดยการขอแก้ไขสามารถดำเนินการได้ตามมาตรา 26/1 แห่ง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ภายใต้เงื่อนไขการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขไว้อย่างชัดเจน


กรณีนี้ ในขั้นตอนการดำเนินการนั้น ขั้นตอนแรก ทาง สนง.โยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม่จัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาการขอแก้ไขข้อกำหนด จากนั้น สนง.โยธาธิการฯ จะประชุมเพื่อทำความเห็นประกอบ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาด้านผังเมืองก่อนที่จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง เพื่อขอความเห็นชอบ หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบ ก็จะทำการปิดประกาศเป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ ยื่นคำร้องแสดงความคิดเห็น ถัดจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการยกร่างออกกฎกระทรวงฉบับแก้ไข และเสนอ ครม. เพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไป การประชุมวันนี้ เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการการขอแก้ไขข้อกำหนดผังเมืองเฉพาะบริเวณ โดยได้มีการประชุมไปครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อวันที่ 7 มี.ค.60 ที่ผ่านมาโดยคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ไม่มีความเห็นแต่อย่างใดทั้งสิ้น โดยให้กรมธนารักษ์กลับไปทำรายละเอียดการใช้พื้นที่แล้วนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมใหม่
ในการประชุมวันนี้ นางสุวรรณา ทรัพย์มี ผอ.กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค ผู้แทนของกรมธนารักษ์ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมถึงการจะใช้ประโยชน์พื้นที่แปลงดังกล่าว โดยระบุว่า พื้นที่อันเป็นที่ราชพัสดุ โดยรวมมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 7 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา จะเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรกที่ติดแม่น้ำปิงจะกันพื้นที่ จากแนวติดแม่น้ำปิงเข้ามาในบริเวณ ประมาณ 12 เมตร เพื่อดำเนินการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว โดยจะทำถนนขนาดกว้าง 8 เมตร ตลอดแนวรั้วด้านติดกับโรงแรมรติล้านนามายังบริเวณดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้
พื้นที่ใช้สอยส่วนที่ 2 ราว 5 ไร่ จะจัดสร้างเป็นที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุตามโครงการ ซึ่งเรียกว่า Housing Zone เป็นโซนที่พักอาศัยของผู้สูงอายุราว 80 ยูนิต โดยสร้างเป็นอาคาร 3 หลัง เป็นอาคารที่พักอาศัย 2 หลัง และอาคารบริการอีก 1 หลัง พร้อมลานจอดรถ และส่วนที่ 3 ราว 2 ไร่ จะทำเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง หรือ Nursing Zone และศูนย์เรียนรู้ และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย หรือ Hospice Zone รองรับผู้สูงอายุที่โยกย้ายจาก Housing และ Nursing Zone โดยจะใช้พื้นที่ด้านหน้าสุดที่ติดกับถนนเจริญประเทศ เป็นพื้นที่ดำเนินการ โดยจะให้ มช. ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ามาดำเนินการ ซึ่งยังไม่มีการกำหนดรูปแบบการอาคารและการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน


นายสุวรรณา ทรัพย์มี กล่าวอีกว่า ในส่วนของ Housing Zone ซึ่งจะทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุนั้น ราชการจะไม่เป็นผู้ลงทุนการก่อสร้าง โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้ามาจองสิทธิการจะเข้าอยู่อาศัย ในราคายูนิตละ 1,500,000 บาท ซึ่งมีอยู่ราว 80 ยูนิต โดยจะให้สิทธิกับคนเชียงใหม่เท่านั้น พร้อมกับยืนยันว่า จะไม่มีต่างชาติได้สิทธิเข้าไปอยู่อาศัยโดยเด็ดขาด ส่วนรูปแบบอาคาร และขนาดของห้องพักอาศัยยังไม่ได้มีการออกแบบ คาดว่าแต่ละยูติตขนาดน่าจะมีเนื้อที่ไม่เกิน 50 ตร.ม.

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่นำเสนอต่อที่ประชุม และไม่เห็นด้วย ที่รัฐจะใช้พื้นที่บริเวณนี้ ทำประโยชน์ให้แก่คนเพียงไม่กี่คน โดยให้ความเห็นว่าน่าจะจัดทำเป็นโครงการอื่นที่มีประโยชน์กับคนส่วนรวมมากกว่า โดยเฉพาะการจัดทำเป็นพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะ

ท้ายที่สุด นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้ให้ที่ประชุมออกเสียงว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบที่กรมธนารักษ์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามประกาศผังเมือง โดยมีมติ เห็นด้วย 11 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง สงวนสิทธิ์การออกเสียง 2 เสียง (ประธานและเลขานุการคณะกรรมการฯ) ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีด้วยกันทั้งสิ้น 21 คน มาประชุม 17 คน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น