ฟังบรรยาย “การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน PDCA”

ณรงค์ ชวสินธ์ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน PDCA” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย จัดโดยสำนักวิชาการ  ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น