เร่งวางสายไฟลงใต้ดิน เขตเมืองชั้นในเชียงใหม่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ เร่งรัดการปรับปรุงก่อสร้างวางระบบสายไฟทุกขนาดลงใต้ดินในเขตเมืองชั้นในชี้เชียงใหม่ใช้งบประมาณกว่า 3.9 พันล้านบาท หลังเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและสังคม ต้องก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เชื่อถือได้ ปลอดภัยและพร้อมรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น

นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ (ระยะที่ 1) พร้อมด้วย นายบุญลือ อึ้งบำรุงพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงใหม่ รองผู้กำกับหน่วยจราจรจังหวัดเชียงใหม่ เราผู้อำนวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทน กสท. โทรคมนาคม จำกัด และผู้แทนเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม

เพื่อตอบสนองมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเมืองสำคัญที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงและเมืองท่องเที่ยวให้ปราศจากความแออัดยุ่งเหยิงของสายไฟฟ้าใน 4 เมือง คือ เมืองเชียงใหม่ เมืองพัทยา เมืองหาดใหญ่ และเมืองนครราชสีมา ด้วยการวางแผนเร่งรัดการปรับปรุงก่อสร้างวางระบบสายไฟทุกขนาดลงใต้ดินในเขตเมืองชั้นใน ให้การดำเนินงานสามารถลดปัญหา ความซ้ำซ้อน ลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะพื้นที่โบราณสถานและเมืองเก่า โดยจะมีการปรับระบบสายส่งแรงสูง แรงต่ำ ระบบจำหน่ายใต้ดิน 2 วงจร ระบบแรงสูงเหนือดิน และการสื่อสารให้สามารถนำสายสัญญาณลงใต้ดินได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดำเนินการระหว่าง ปี 2560-2564 เฉพาะเมืองเชียงใหม่ใช้งบประมาณกว่า 3.9 พันล้านบาท รวมทุกเมืองทั่วประเทศใช้งบประมาณกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เชื่อถือได้ ปลอดภัยและพร้อมรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วยเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้มีความงดงามและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มีการดำเนินงานการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าจำนวน 2 แห่ง (สันติธรรม 1-2) งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี แบบใต้ดินจำนวน 26.1 วงจร – กม. งานก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน 22 เควี แบบใต้ดินจำนวน 34 วงจร – กม. งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี แบบเนื้อดินจำนวน 109.6 วงจร – กม. และงานรองรับระบบสื่อสาร 34 วงจร – กม. รวมงบประมาณทั้งโครงการ 3,978 ล้านบาท

สำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการ ฯ ได้แก่ ถนนรอบคูเมือง ถนนสายหลักภายในเขตคูเมือง และถนนเศรษฐกิจสายหลักทางด้านทิศตะวันออกโครงเมือง โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการวางแผนและจัดเตรียมวิธีดำเนินการก่อสร้างไว้อย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ผู้สัญจร และนักท่องเที่ยวน้อยที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!