พรรค12 ประสาน ชนะการเลือกตั้งฯ

พรรค 12 ประสาน ได้รับการรับรอง เป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ณ หน่วยเลือกตั้งประจำคณะต่างๆ แต่เนื่องจากในปีการศึกษา 2560 นี้ การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษามีเพียงพรรคนักศึกษา 12 ประสาน ลงสมัครเพียงพรรคเดียว การลงคะแนนจึงเป็นการลงคะแนนเสียงเพื่อ “รับรอง” หรือ “ไม่รับรอง” เท่านั้น โดยหากมีผู้เลือก “ไม่รับรอง” เกินกว่า 50% ของผู้มาใช้สิทธิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะสรรหากลุ่มบุคคลต่างๆ มาดำเนินการแทน

ทั้งนี้ ในช่วงค่ำของวันดังกล่าว ณ ลานกิจกรรมหอพักหญิง อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการนับคะแนน ณ ลานกิจกรรมหอพักหญิง อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในการประกาศผลการนับคะแนน สำหรับผลการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ พรรคนักศึกษา 12 ประสาน ได้รับการรับรองทั้งหมด 82.14% ของผู้มาใช้สิทธิ์ หรือคิดเป็น 40.81% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด และได้รับการรับรองให้เป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น