เทคโนเอเชีย นำอาจารย์และบุคลากร เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม

งานสามัญศึกษา ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เห็นความสำคัญของ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากล จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการ “English for daily life“ โดยเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากลภาษาอังกฤษ สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งใช้เวลาช่วงปิด ตั้งแต่ วันที่ 1 -31 มีนาคม 2560 เป็นเวลาแห่งการเรียนอย่างเต็มที่

การสอน ได้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงของผู้เรียนและเจ้าของภาษาควบคู่กันไป โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษไปเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคม โดยกิจกรรมการเรียนการสอนจะเน้นการฝึกทักษะ การสื่อสาร การฟัง พูด อ่าน เขียนและจะมีการสอบประเมินผลหลังจากการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น