ผู้บริหารสถานศึกษาฯ สพม. 34 รับโล่รางวัล

เมื่อวันที่ผ่านมา มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ”การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา”และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 46 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ณ ห้องภูเก็ต แกรนด์ บอลรูม โรงแรมรอเยล ภูเก็ต ชิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดย พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศธ.เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

จากนั้นมีการมอบโล่รางวัล ให้แก่ผู้บริหารผู้มีผลงานดีเด่น โดย นายการุณ สกุลปะดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมบรรยายพิเศษและตอบปัญหาข้อซักถามแก่ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป โอกาสนี้ นายพรเทพ ศุภราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม นางสาวธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ นายวิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นายศรัณย์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม นายวิเชียร ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” นายนิวุธ มีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นางสาวนุจรี ผิวนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ นายสมบัติ คำบุญสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม นายจิตติพงษ์ ธิโนทัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559

ร่วมแสดงความคิดเห็น