พาณิชย์ลำพูนนำวิสหกิจชุมชน เจรจาการค้า

ผู้ว่าลำพูน  ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัด  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เจรจาการค้าเชื่อมโยงการตลาดกับตลาดไท บริษัทบ้านมอมโลจิสติกส์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นำโดยนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า บริษัทประชารัฐรักสามัคคี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเจรจาเชื่อมโยงการตลาดโดยนำผลผลิตสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดลำพูนจำหน่ายให้แก่ ตลาดไท และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ ผ่านท่าเรือบ้านมอม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) เมื่อเร็ว ๆ นี้  ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูนโดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม มีนายอิศเรศ ตั้งพิริยะทิพย์ ผู้อำนวยการตลาดไทและนางสุชาดา บัวเกตุ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทบ้านมอมโลจิสติกส์ ร่วมประชุมเพื่อส่งเสริมสินค้าและขับเคลื่อนสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดของสินค้าประเภท ผลไม้และพืชผักซึ่งเป็นที่ต้องการ เพื่อให้เกษตรกรที่มีความพร้อมในด้านคุณภาพและปริมาณ ให้สามารถส่งผลผลิตไปจำหน่ายตามความต้องการ ซึ่งขณะนี้จังหวัดลำพูนมีสินค้าการเกษตรที่ใกล้จะออกสู่ตลาดแล้ว อาทิ ลำไยสด (ในฤดู) ปีการผลิต 2560 ที่ใกล่ออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 120,000 ตัน , ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ,มะม่วงมหาชนก , กล้วยน้ำว้า , กล้วยหอมทอง , หอมแดงและกระเทียม หากไม่มีปัญหาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะสามารถจัดส่งจำหน่ายตามความต้องการของผู้ซื้อที่ตกลงกันไว้ เบื้องต้นเกษตรกรชาวตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง ได้เสนอขายผลผลิตลำไยทั้งสวนจากต้นลำไยที่ปลูก 400 ต้น ทั้งนี้ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี,กลุ่มเกษตรกรจังหวัดลำพูนและบริษัทบ้านมอม โลจิตสติกส์ จำกัด จะร่วมกันประชุมเพื่อหารือติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับสินค้าและปริมาณผลผลิตที่จะจำหน่าย-รับซื้อในโอกาสต่อไปอีกครั้งหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น