เดินเครื่อง คลอดเมืองต้นแบบอัจฉริยะ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) จัดสัมมนา “Govchannal Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ ” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่แรก หวังขับเคลื่อนสู่เมืองดิจิทัลต้นแบบ “Chiangmai Digital Local Government” เพื่อยกระดับการบริหารงานและบริการประชาชนให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ขานรับนโยบายภาครัฐเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมให้ความรู้บริการต่าง ๆ ใน Government

ดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ในการที่จะขับเคลื่อน Digital Local Government สู่ Digital Thailand นั้นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเชิงดิจิทัลบุคลากรภาครัฐในทันสมัย สามารถบริการประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันใจ ดังนั้นการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงฯ เพื่อยกระดับบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความตื่นตัวและนำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถดิจิทัลในการพัฒนาท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม ทั้นในด้านการบริหารจัดการ พร้อมก้าวสู่เมืองดิจิทัล ที่มีวิถีชีวิต เศรษฐกิจเติบโตขึ้นได้อย่างยั่งยืน

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า การจัดงานสัมมนา Govchannal Roadshow 2017: Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ เป็นงานที่จัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยในปี 2560 นี้ได้กำหนดจัดงานทั้งสิ้น 7 ครั้ง 7 จังหวัด ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดสงขลา, และจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ส่วนราชการระดับจังหวัดรับทราบเกี่ยวกับบริการของ EGA รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของงานรัฐบาลดิจิทัลที่จะสร้งประโยชน์กับงานบริการอย่างแท้จริง และตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนนโยบาย Digital Economy มาอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาโดยตลอด และเป็นจังหวัดแรกในส่วนภูมิภาคที่ EGA ได้มีการติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการประชาชนแบบ Self-service ที่บิกซี เอ็กซ์ตร้า สาขาเชียงใหม่โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลในทะเบียนราษฎ์ ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล ข้อมูลเครดิตบูโรแบบสรุป ข้อมูลประกันสังคม เป็นต้น

ด้าน นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อน “เมืองต้นแบบอัจฉริยะ” ได้เตรียมวางแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความพร้อมเข้าสู่ นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริการต่าง ๆ ของ EGA เริ่มจากการนำระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หรือ GIN (Government Information Network) และ G-Cloud ระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ ซึ่งเป็นระบบบโครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตแบบใช้ทรัพยากรร่วมกันที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง รวมถึง MailGoThai ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความปลอดภัยของข้อมูล และ G-chat (จีแชท) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความมั่นคงและมีความปลอดภัยของข้อมูลในระดับมาตรฐานสากล เข้ามาช่วยเสริมประสทธิภาพการทำงานให้ง่ายและคล่องตัวมากขึ้น ช่วยให้สามารถพัฒนาบริการประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้น

สำหรับโครงการสำคัญอย่าง GovChannal ศูนย์กลางบริหารภาครัฐสำหรับประชาชน ให้บริการผ่านเว็ปไซต์ www.GovChannal.go.th ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ ได้จากจุดเดียว ได้นำบริการเด่นอย่างศูนย์กลางแอปพลิเคชั่นภาครัฐ GAC (จีเอซี) ที่รวมแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐไว้ด้วยกัน ซึ่งรองรับการใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ที่มีแอปพลิเคชั่นให้ดาวน์โหลดถึง 264 แอปฯ 13 หมวดหมู่บริการ เช่น หมวดสุขภาพ หวมดการเดินทาง หมวดการศึกษา หมวดการเงินภาษี และธุรกิจ เป็นต้น และ G-News และแอปพลิเคชั่นแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ รับทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างทันการณ์ แม่นยำ เชื่อถือได้ ที่ EGA ขนมาให้บริการชาวเชียงใหม่อย่างเต็มรูปแบบ

การจัดงาน Govchannal Roadshow 2017 เป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็น “Chiangmai : Digital Local Government” ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว รวมทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสริมสร้างความทันสมัยในการบริหารงานของหน่วยงานราชการ และการให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม เพื่อตอกย้ำความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการมุ่งสู่การดำเนินงานภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น