ระดมกึ๋นพัฒนาพื้นที่อุตฯลำพูน

จังหวัดลำพูน ระดมความคิดเห็น โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน หลายภาคส่วนในจังหวัดลำพูนระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาศักยภาพ จังหวัดลำพูน รองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้จังหวัด และประชาชนสามารถจัดการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมในพื้นที่ ที่กำหนด โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน ( Industrial Zoning ) ประจำปี 2560 โดยมี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีหัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, องค์กรอิสระ, ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 50 คน

ทั้งนี้ การศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพ, ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่จังหวัดลำพูน และ ร่วมสานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับการศึกษาศักยภาพพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดลำพูน ส่วนหัวข้อประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันนี้มี 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.โอกาสและข้อจำกัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดลำพูน 2. พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม 3.ประเภทอุตสาหกรรม และ 4.ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการ นโยบายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน

นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ตามโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน ( Industrial Zoning ) ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดพื้นที่และจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงในการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงข่ายคมนาคม ขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อ ภาคการผลิต การค้า การลงทุน, เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดเป้าหมายที่เหมาะสมและจัดทำข้อมูลของพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดเป้าหมาย 6 พื้นที่ ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ น่าน แพร่ ลำปาง นครพนม และจังหวัดลำพูน โดยจะศึกษารวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS มาเป็นเครื่องมือ ร่วมกับผลการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ โดยคำนึงถึงความสมดุลในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม, สังคม เพื่อให้จังหวัด และประชาชนสามารถจัดการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมในพื้นที่ ที่กำหนด โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุดตามหลักวิชาการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น