แนะชาวฟิตเนส เลือกเครื่องออกกำลังกาย ที่เหมาะสม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ผู้ที่นิยมออกกำลังกายในฟิตเนส ควรเลือกเครื่องออกกำลังกาย ให้เหมาะสมกับร่างกาย โดยประเมินความพร้อมก่อนออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ไม่หักโหมจนเกินไป มีผู้ควบคุมอย่างใกล้ชิด

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่คลิปวีดีโอของผู้ใช้เฟซบุคที่ชื่อ Syed FA Ahmad เทรนเนอร์ ชาวอินเดีย ฝึกท่าออกกำลังกาย โดยใช้เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ แต่เกิดการผิดพลาด ดังนั้น ผู้ที่นิยมออกกำลังกายตามฟิตเนสจึงควรประเมินความพร้อมของร่างกายทุกครั้งควรอยู่ภายใต้การควบคุมของเทรนเนอร์ที่มีความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องออกกำลังกาย และสามารถแนะนำการใช้เครื่องออกกำลังกายให้เหมาะสมกับร่างกายของผู้มาใช้บริการ

“ทั้งนี้ สถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหรือฟิตเนสเซ็นเตอร์ และสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย
1) มาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารและคุณลักษณะภายในมีความมั่นคง แข็งแรง
2) มาตรฐานด้านอุปกรณ์ออกกำลังกาย เช่น มีระบบและรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ ออกกำลังกายให้มีความแข็งแรง ทนทาน สะอาด และพร้อมใช้งานทุกวัน
3) มาตรฐานการให้บริการ เช่น จัดทำป้ายคำแนะนำ/คำเตือน ในการออกกำลังกาย โดยติดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน
4) มาตรฐานด้านบุคลากร ผู้ให้บริการ เช่น บุคลากร ผู้ให้บริการออกกำลังกาย ต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษาขั้นตํ่าปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย (Instructor Exercise) ที่จัดโดยกรมอนามัย หรือหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างกรมอนามัยและสถาบันการศึกษา และ
5) มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินส่วนมาตรฐานสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกายประกอบด้วย
– มาตรฐานด้านบริหารจัดการ
– มาตรฐานด้านการตอบสนองผู้ใช้บริการ และ
– มาตรฐานด้านกายภาพ อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น