มอบพระพุทธรูป ประกาศเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5

พระเทพโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมจาริก ส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ มอบพระพุทธรูป ที่ปฏิญานตนเป็นพุทธมามกะ 1,000 ครัวเรือน ประกาศเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดพระธรรมจาริกหนองบัว ท่าสองยาง จังหวัดตาก และ เข้าสู่เมียวดี เมืองพม่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น