สกุ๊ปหน้า1…สานพลังศรัทธา…!! หนุนชุมชนลดไฟป่า

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “สานพลังศรัทธา หนุนชุมชนลดไฟป่าลดหมอกควัน” เพื่อเป็นการสื่อสารการดำเนินงานเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน สู่สาธารณะและสังคมภายนอก ผ่านพลังพระพุทธศาสนา สร้างแรงศรัทธาญาติโยม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่วัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และร่วมเปิดงาน “สานพลังศรัทธา หนุนชุมชนลดไฟป่าลดหมอกควัน” ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ามากถึง 1,200 ชุมชน ที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพ มีวิถีชีวิตในการใช้ไฟในภาคการเกษตร กิจกรรมในครัวเรือน บางพื้นที่มีการกำจัดเชื้อเพลิง ด้วยการชิงเผา ในขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยภาครัฐในสวนจัดการไฟป่า รับผิดชอบพื้นที่กว่า 10 ล้านไร่ แต่สามารถจัดการพื้นที่ได้เพียง 2 ล้านไร่ ด้วยข้อจำกัดไม่สามารถจัดการดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง จำเป็นต้องประสานความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ ท้องถิ่น ร่วมมือกันในการจัดการและแก้ไขปัญหาที่จะลดไฟป่า ลดหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ มีความจำเป็นต้องมีการสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์สู่สังคมภายนอก และแสวงหาช่องทางให้ผู้คนในเขตเมือง หน่วยงานต่างๆ ภาคธุรกิจ สถานประกอบการ ตลอดจนกลุ่มองค์กรภาคี ภาคประชาสังคม ที่มีจิตศรัทธา เข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงาน ในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม บริษัทประชารัฐรักสามัคคี คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชน ได้ดำเนินการจัดการไฟป่า ลดหมอกควัน ร่วมหารือกับทางเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อที่จะอัญเชิญพลังทางพระพุทธศาสนาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในถิ่นล้านนา แสดงจิตมุทิตาร่วมบิณฑบาตในการสนับสนุนชุมชนดำเนินกิจกรรมลดไฟป่า ลดหมอกควัน และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สานพลังประชารัฐ ลดไฟป่า ลดหมอกควัน ตั้งแต่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่า จนถึงชุมชนในเมือง ร่วมจัดงาน “สานพลังศรัทธา หนุนชุมชนลดไฟป่าลดหมอกควัน”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสื่อสารการดำเนินงานเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน สู่สาธารณะและสังคมภายนอก ผ่านพลังพระพุทธศาสนา สร้างแรงศรัทธาญาติโยม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในรูปแบบเครือข่ายประชารัฐ เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ตลอดจนภาคสถาบันทางศาสนาให้เข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะร่วมสนับสนุนให้ชุมชนปฏิบัติการจัดการไฟป่า ลดหมอกควัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาการดำเนินงานประชารัฐร่วมใจ สานพลังศรัทธา หนุนชุมชน ลดไฟป่า ลดหมอกควัน ให้รูปธรรม เป็นกรณีศึกษา แก่ประชาชนทุกภาคส่วนและขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น