ลำพูน มุ่งส่งเสริมผู้สูงอายุ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ โดยมี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2560 – 2561

สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน ปี 2560 จากข้อมูลของที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน พบว่า มีผู้สูงอายุ (ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) รวม 79,678 คน โดยผู้มีอายุ 60-70 ปี มีจำนวนมากที่สุด คือ 47,190 คน ผู้มีอายุ 100 ปีขึ้นไป มีจำนวน 19 คน จากการสำรวจของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั้ง 8 อำเภอ พบว่า มีผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัวที่ยากลำบาก 1,786 คน อยู่คนเดียวตามลำพังไม่มีผู้ดูแล 270 คน ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็กป่วยเรื้อรัง พิการ 767 คน ผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลำพัง 319 คน ผู้สูงอายุที่พฤติกรรมไม่เหมาะสมติดสุรา 106 คน ยาเสพติด 9 คน ติดการพนัน 109 คน ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียง 1,251 คน ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 51,055 คน ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ 529 คน ผู้สูงอายุที่พิการจดทะเบียนได้รับเบี้ยยังชีพ 9,736 คน และมีผู้ที่พิการขาดแคลนกายอุปกรณ์(รถเข็น ไม้เท้า ขาเทียม) จำนวน 402 คน

การขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม ให้ผู้สูงอายุเกิดความตระหนักต่อคุณค่า และศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข ส่งเสริมกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุทุกอำเภอ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน ได้พบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญาให้แก่เยาวชน

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูนได้กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำปี ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น