เชียงใหม่บวชสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงฯ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน พร้อมด้วยพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พระเถรานุเถระ คณะกรรมการจัดงาน และผู้ร่วมงาน สำหรับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติของวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งทุกฝ่ายได้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในการที่จะกล่อมเกลาจิตใจของเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนยังเป็นการบรรพชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาและต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเยาวชนนักเรียนโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ และเยาวชนที่มีความสนใจ อายุตั้งแต่ 7 – 18 ปี จำนวน 168 คน และมีการมอบโล่เกียรติคุณให้หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น