วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ จัดปัจฉิมนิเทศ, วันอนุรักษ์มรดกไทย

วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ จัดวันปัจฉิมนิเทศ “เรียนรู้ สู่โลกกว้าง อย่างภาคภูมิ” งานวันอนุรักษ์มรดกไทย และงานแสดงผลสัมฤทธิ์นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกันนักศึกษา ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 ระดับพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนในโครงการอบรมนาฏศิลป์-ดนตรี ภาคฤดูร้อนในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ โรงละครวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่

ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ งานวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกคน

และในโอกาสอันเป็นสิริมงคลนี้ ขอกล่าวข้อคิดเป็นปัจฉิมโอวาทว่า ขอให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคน จงนำความรู้ ความสามารถในวิชาชีพที่ได้ร่ำเรียน ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ไปใช้ให้ก่อประโยชน์แก่ตนเอง และประเทศชาติโดยส่วนรวม ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต การศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพ ขอให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และคุณธรรม ตระหนัก สำนึก และรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ให้รุ่งเรืองไพบูลย์ เพื่อเป็นศักดิ์เป็นศรีในเกียรติภูมิอันสูงยิ่งของชาติ ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขตลอดไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาล อำนวยอวยพร ให้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไป

นายจันทร์ฉาย ทองงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “เรียนรู้ สู่โลกกว้าง อย่างภาคภูมิ” ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5

การมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนในโครงการอบรมนาฏศิลป์-ดนตรี ภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2560
สำหรับปีการศึกษา 2559 นี้นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป์ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ รวม 172 ราย นักเรียนโครงการอบรมนาฏศิลป์-ดนตรี ภาคฤดูร้อน จำนวน 194 ราย

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.สมพันธ์ ผดุงเกียรติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษากล่าวให้โอวาทนักเรียนระดับขั้นพื้นฐาน และดร.อุดม ชัยทอง ประธานกรรมการสอบศิลปะนิพนธ์ ให้โอวาทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวปัจฉิมโอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น