แลกเปลี่ยนเรียรรู้วัฒนธรรมไทย

ตามที่ข่าวได้เสนอไปเมื่อวันก่อนถึงเรื่อง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ ประจำประเทศไทย จะได้นำนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ เมืองคอลนอชล็นสก์ สาธารณรัฐโปแลนด์ มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน ในระหว่าง วันที่ 7-18 เมษายน 2560

เป็นที่น่ายินดียิ่งทาง “มูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่” จะรับเป็นองค์กรหลักในการรับรอง ดูแล ตลอดจนประสานงานกิจกรรมการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ให้กับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชุดนี้ที่จะเดินทางมาทั้งหมดประมาณ 19 คน

คณะนักศึกษาจากโปแลนด์จะเดินทางมาถึงโดยขบวนรถไฟ ทางมูลนิธิเจ้าดวงเดือนฯจะจัดพิธีต้อนรับแบบชาวเหนือ และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ถิ่นล้านนา และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแผ่นดินล้านนา พร้อมได้จัดเลี้ยงรับรองต้อนรับขึ้นที่ “คุ้มขันโตก” จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แลกเปลี่ยนกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมของสาธารณรัฐโปแลนด์

ตลอดสิบกว่าวันที่นักศึกษาโปแลนด์พำนักอยู่เชียงใหม่ จะมีโปรแกรมเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญในจังหวัดลำพูน และ ลำปาง ทั้งหมดจะได้ร่วมสัมผัสและพบเห็นประเพณีของชาวล้านนาในงานสงกรานต์ เช่น ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ การขนทรายเข้าวัด การแห่ไม้ค้ำโพธิ์ การรดน้ำดำหัวฯลฯ ที่นักศึกษาโปแลนด์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม….ไม่มีโอกาสได้พบเห็นมาก่อนในชีวิต!!!

ม้าเหล็ก

ร่วมแสดงความคิดเห็น