หนองป่าครั่งจัดบวชสามเณร ภาคฤดูร้อนที่วัดบวกครกน้อย

สภาวัฒนธรรมชาวหนองป่าครั่งวัดบวกครกน้อยและเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 48 รูป ที่วัดบวกครกน้อยจนถึงวันที่ 11 เม.ย.2560 ศรัทธาสาธุชนร่วมหนุนรับเป็นเจ้าภาพ

สภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านจิตใจของเยาวชน จัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนกันขึ้นทุกปีติดต่อกัน มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้หันมาฝึกฝนจิตใจใกล้ชิดพุทธศาสนา พร้อมฝึกศีลสมาธิปัญญาให้เกิดกับเด็ก โดยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งและวัดบวกครกน้อยให้การสนับสนุนในกิจกรรมสำคัญดังกล่าว ตามโครงการฯ นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า หลายปีติดต่อกันมาเทศบาลฯ ได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมของตำบลและวัดบวกครกน้อย ได้จัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน โดยคัดเอาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เน้นที่โรงเรียนของเทศบาลฯ โดยมีผู้ปกครองให้การสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

จากโครงการดังกล่าว เป้าหมายและเน้นไปที่การฝึกฝนขัดเกลาจิตใจของเด็กและเยาวชน ที่อนาคตจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ การยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาและเข้าถึงจิตใจจะทำให้เด็กเกิดสมาธิและปัญญาสามารถเรียนรู้ฝึกจิตใจให้เกิดความเข้มแข็งและมีความอดทนที่สำคัญเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนา โดยมีวัดบวกครกน้อยเป็นจุดศูนย์กลางของการฝึกอบรมเด็ก มุ่งหวังให้เด็กเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและมีระเบียบวินัยมีศีล สมาธิและปัญญา ศรัทธาสาธุชนชาวตำบลหนองป่าครั่งได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์จตุปัจจัยไทยทานและอัฐบริขารตลอดจนจนถึงโรงทานเพื่อการกุศล โดยกำหนดบวชสามเณร ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 11 เม.ย. 2560 ที่วัดบวกครกน้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น