เมืองรถม้าเพิ่มศักยภาพ ธุรกิจโรงแรมเปิดถูกต้อง


จังหวัดลำปาง นำผู้ประกอบการโรงแรมเข้าอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตในจังหวัด
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตในจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใบอนุญาตโรงแรมทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ตามที่ได้ปรากฏข่าวสารตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 เป็นจำนวนมากและพบการกระทำความผิดประเภทอื่นๆ แอบแฝงอยู่ในโรงแรมที่เปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อันส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์และความมั่นคงของประเทศ กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดนโยบายจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดแนวทางให้จังหวัดดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบธุรกิจโรงแรม ตลอดจนกำหนดให้มีชุดปฏิบัติการตรวจสอบการประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อตรวจติดตามผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดอาคารสถานที่ตั้งโรงแรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
จังหวัดลำปาง จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยการจับอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใบอนุญาตโรงแรมทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยการอบรม ได้มีการอภิปรายเรื่องพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 , กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง , พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังจากการอบรมดังกล่าว ทางจังหวัด จะทำการสุ่มตัวอย่างโรงแรมเพื่อตรวจสอบอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!