นายภฤศพงศ์ เพชรบุล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นายภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและทีมงานจำนวน 7 คน ศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่จริงด้านบริการวิชาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เยี่ยมชมคลังความรู้ชุมชน ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก โรงงานน้ำดื่มต้นแบบ

โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการวิชาการ พร้อมกันนี้คณะศึกษาดูงานได้ลงพื้นที่ Smart Farm ผลงานอาจารย์ระบิน ปาลี, โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่, กรณีศึกษาบ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่และกรณีศึกษาบ้านขามสุ่มเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น