หนึ่งเดียว กลมเกลียวค่ายหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งอาศัยกระบวนการทำงาน และ ทักษะการทำงานเป็นทีม โดยมีความรู้ความสามารถด้านการพยาบาล รวมทั้งการจัดการศึกษาพยาบาล กิจกรรมหมวกขาวสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นจากความร่วมมือกันของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ (สถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มช.) เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544

จากการประเมินโครงการฯ ในครั้งนั้นพบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมงานพึงพอใจเพราะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สามารถเพิ่มพูนความสัมพันธ์ของนักศึกษาทั้ง 4 สถาบัน ฝึกให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีม รวมทั้งเป็นการพัฒนาเครือข่ายของการทำกิจกรรมของนักศึกษานำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลต่อไป หลังจากนั้นจึงได้จัดเป็นประจำทุกปีโดยหมุมเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 24 -26 มีนาคม ที่ผ่านมา นับเป็นครั้งที่ 15 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

อ.ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ของคณะฯ จำนวน 198 คน ร่วมงาน กิจกรรมหมวกขาวสัมพันธ์ปีนี้ ประกอบด้วย การจัดบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาทั้ง 4 สถาบัน การแบ่งฐานเรียนรู้ ได้แก่ การทำลูกประคบสมุนไพร (ตะไคร้หอม) การสอนทำขนมเทียน การสานกระเป๋าด้วยวัสดุธรรมชาติ โดยมีชมรมผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมืองร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ได้จัดเกมสัมพันธ์สร้างเพื่อน (แข่งขันกินวิบาก วิ่งแข่งผูกขาร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว ส่งต่อลูกปิงปองด้วยความสามัคคี) รวมทั้งยังมีการประกวดดาว-เดือน ขวัญใจชาวค่าย และในโอกาสนี้นักศึกษาทั้ง 4 สถาบันได้เดินเท้าเพื่อร่วมห่มผ้าพระธาตุลำปางหลวง เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลอีกด้วย ก่อนเดินทางกลับได้ไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญตามคำขวัญจังหวัดลำปาง “ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก”

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมหมวกขาวสัมพันธ์ได้จัดพิธีรับมอบธงสัญลักษณ์เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งต่อไป (ครั้งที่ 16 ปี พ.ศ.2561) โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ นายจรูญ เนตาสิทธิ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (คนใหม่) กล่าวหลังได้รับธงสัญลักษณ์ว่า “กิจกรรมทั้งหมดในปีนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น จริงใจ เต็มเปี่ยมด้วยมิตรภาพอันงดงาม ทุกสถาบันรักใคร่กลมเกลียวกันเหมือนคนในครอบครัว ต่างพึ่งพาอาศัย มีน้ำใจ

ที่สำคัญนอกจากความรู้ที่ได้จากฐานต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้แล้ว นักศึกษาทุกคนต่างได้ประสบการณ์นอกห้องเรียนของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตลอด 3 วัน 2 คืน พยาบาลเป็นอาชีพที่มีเกียรติต่อครอบครัวและตนเอง ได้ช่วยเหลือคนไข้รวมไปถึงครอบครัวของคนไข้ ถึงแม้จะเป็นอาชีพที่เหนื่อยแต่ก็มีความสุขกับการที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น การสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพพยาบาลผ่านกิจกรรมหมวกขาวสัมพันธ์ในแต่ละปีจึงมีความสำคัญเพื่อพัฒนาวงการวิชาชีพพยาบาลให้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานและมีคุณภาพต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น