ยกระดับกาดทุ่งเกวียน เชื่อมโยงสินค้าอาเซียน

อธิบดีกรมการค้าภายในยืนยัน พร้อมพัฒนาและยกระดับกาดทุ่งเกวียนเป็นตลาดต้องชม โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนชาวลำปาง ขณะที่ผู้บริหารกาดทุ่งเกวียนยืนยัน พร้อมเชื่อมโยงสินค้าในตลาดภูมิภาคอาเซียน มาจำหน่าย ณ กาดทุ่งเกวียนในอนาคต โดยในปัจจุบันมีมูลค่าการซื้อขาย 5 แสนบาทต่อวัน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ กาดทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศ โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ที่ผลิตสินค้าหัตถกรรม หรือสินค้า OTOP ได้มีสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า สนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมวิถีชุมชน และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ซึ่งกาดทุ่งเกวียนเป็นตลาดต้องชมที่มีความผสมผสาน ทั้งรูปแบบของตลาด และวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างลงตัว โดยกรมการค้าภายในได้เข้าไปพัฒนาและยกระดับกาดทุ่งเกวียน ให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร หัตถกรรม OTOP ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง เน้นความเป็นเอกลักษณ์พาณิชย์ และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนชาวลำปางอย่างยั่งยืน

ด้านนายชูชัย จันทร์สกาว ผู้บริหารกาดทุ่งเกวียน จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กาดทุ่งเกวียน หรือตลาดทุ่งเกวียน ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 ตั้งอยู่ ณ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 สายลำปาง – เชียงใหม่ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ เป็นตลาดท่องเที่ยว เป็นศูนย์รวมสินค้าชุมชน และเป็นตลาดของฝากพื้นเมือง ทั้งของจังหวัดลำปางและหลายจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียง โดยในปัจจุบันกาดทุ่งเกวียนมีผู้ประกอบการนำสินค้ามาจำหน่าย จำนวน 500 แผง เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น. มีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 500,000 บาทต่อวัน ซึ่งเป้าหมายที่จะดำเนินการในอนาคตของกาดทุ่งเกวียนแห่งนี้ คือ การเชื่อมโยงสินค้าเกษตรอินทรีย์มาจำหน่ายในตลาด รวมถึงพัฒนาให้เป็นตลาดอินทรีย์ และจะเชื่อมโยงสินค้าในตลาดภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เข้ามาจำหน่ายในตลาดทุ่งเกวียนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น