คณะวิจิตรศิลป์ มช.จัดงาน “พราวฟ้านครเชียงใหม่ ภายใต้ร่มพระบารมี”

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงาน “พราวฟ้านครเชียงใหม่ ภายใต้ร่มพระบารมี งานประเวณีปีใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่ พุทธศักราช 2560 เนื่องในวาระโอกาสส่งท้าย ครบรอบ 60 รอบ นักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 ณ ณ ลานหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ศิลปะพื้นบ้านล้านนา

รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งเคยได้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยพญามังรายผู้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งได้สร้างความเป็นปึกแผ่นเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านสังคม การเมือง การปกครอง การค้า การศาสนาตลอดจนถึงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้การนำพาของบรรพกษัตริย์ถึง 15 พระองค์ จวบจนกระทั่งอาณาจักรล้านนาก้าวเข้าสู่ยุดสมัยแห่งการตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอำนาจของพม่ายาวนานร่วม 200 กว่าปี จึงได้มีการฟื้นฟูบ้านเมืองให้หลุดพ้นจากการปกครองของจักรวรรดิพม่าได้สำเร็จลงโดยบรรพกษัตริย์เชื้อสายเจ้าเจ็ดตน

นับได้ว่านครเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาได้ดำเนินผ่านห้วงเวลานับจากจุดเริ่มต้น รุ่งเรืองและเสื่อมสลายกลายเป็นวัฏจักรแห่งธรรม ที่เสมือนเป็นเครื่องปลุกเตือนให้อนุชนรุ่นหลังได้พึงระลึกถึงและตระหนักในเหตุและผลของความเสื่อมที่เกิดขึ้นจากในอดีต เพื่อเป็นบทเรียนในการดำเนินวิถีชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ให้เกิดความสอดคล้องและกลมกลืนอย่างที่ควรจะเป็น

ในโอกาสนี้ คณะวิจิตรศิลป์ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของบุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจาก คณะวิจิตร ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยนักวิชาการและนักศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปินอิสระ ตลอดจนนักบริหารการจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับนานาชาติ ที่ได้มีความสนใจใน ความรู้การอนุรักษ์และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้การร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐแลเอกชน มาโดยตลอด

ดังนั้น เพื่อเป็นการริเริ่มและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้มีความสำนึกและตระหนักถึงพระปรีชาชาญของเหล่าบรรพกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ในอดีตทั้งสองราชวงศ์ ที่ได้ขับเคลื่อนนำพาสังคมและวัฒนธรรมล้านนาให้ดำเนินมาอย่างยาวนาน จวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 720 ปีล่วงมาแล้ว โดยในครั้งนี้จึงได้จัดงาน “พราวฟ้านครเชียงใหม่ ภายใต้ร่มพระบารมี” โดยกำหนดการจัดงานประเพณีดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการจรรโลงไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามตามความเชื่อและศรัทธาในท้องถิ่นล้านนาให้กับอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปภายหน้า

รูปแบบของการจัดงานประกอบไปด้วย พิธีกรรมแบบโบราณ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จเยือนนครเชียงใหม่ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2501 และเหตุการณ์ ครั้งประวัติศาสตร์ที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2507 ทรงเสด็จพระราชดำเนินยังนครเชียงใหม่ โดยโปรดเกล้าให้พสกนิกรชาวเชียงใหม่มีการจัดพิธีถวายเครื่องสักการะและถวายน้ำสรงแบบล้านนาโบราณ อันเนื่องในวาระโอกาสเทศกาลสงกรานต์ในครั้งนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ในวาระโอกาสสำคัญได้เวียนมาบรรจบครบขวบปีย่างเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สำนึกถึงพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงได้เล็งเห็นและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น จึงดำริให้มีการกำหนดรูปแบบการจัดงานนั้นจะประกอบไปด้วยพิธีกรรมแบบโบราณ นับตั้งแต่การอัญเชิญเครื่องสักการะล้านนาโบราณอันเป็นมงคลต่างๆ ขึ้นถวาย พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงพระบารมีที่ปกแผ่ไพศาลมายังนครเชียงใหม่มาโดยตลอดรัชกาลของพระองค์

นอกจากนี้ ในวาระโอกาสที่เมืองเชียงใหม่ครบ 60 รอบนักษัตร 720 ปี กำลังจะผ่านพ้นไป ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมฉลองส่งท้ายวาระโอกาสที่สำคัญในครั้งนี้ รูปแบบการจัดงาน ขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะมงคลแบบล้านนาโบราณและน้ำสรง พิธีสรงน้ำและถวายเครื่องสักการะแบบล้านนาโบราณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและพสกนิกรชาวเชียงใหม่ โดยเฉพาะการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ผ่านการแสดงวัฒนธรรมการแต่งกายล้านนา ด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด “พราววิจิตราภรณ์ แห่งนครเชียงใหม่” และ การแสดงจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะวิจิตรศิลป์

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่นครเชียงใหม่ ผ่านความศรัทธาและประเพณี พิธีกรรมโบราณ,เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่แสดงออกถึงสำนึกด้วยกตัญญุตาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมและส่งท้ายวาระโอกาสที่ครบ 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่และเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในประวัติศาสตร์สังคมและการจัดการทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่สาธารณชนทั่วไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น