พม.ชม.จัด ประชุมจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม ปี60

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 มีนายวรพงษ์ บุญเคลือบ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการพัฒนาและจัดสวัสดิการ สังคมประเทศไทย” ณ.โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสัมคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม เนื่องจากปัจจุบันยังมีประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอยู่มาก หรือได้รับแล้วแต่ไม่เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก ได้แก่ เด็กกำพร้า เด็กพิการซ้ำซ้อน เด็กไร้สัญชาติ กลุ่มสตรีที่เป็น แม่เลี้ยงเดี่ยว หรือแม่วัยใส กลุ่มผู้พิการที่ยังไม่ได้ทำบัตร กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ทราบสิทธิ ไม่มีสถานะทางทะเบียน ด้วยทรัพยากรของภาครัฐที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงมุ่งหวังให้การดำเนินงานเพื่อพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม ตรงกับความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย และเกิดสวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึง

ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชน องค์กรกพัฒนาบทบาทสตรี ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน รวมทั้ง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ป ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อเสนอการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำ”โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ‘ ปีงบประมาณ 2560

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางสังคมเพื่อจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงใหม่และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาสัมคม ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาภชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเครือข่ายภาคประชาสัมคม อพม. องค์กรสาธารณประโยชน์ กองทุนจัดสวัสดิการสังคม องค์กรคนพิการ ชมรมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ รวม 80 คน

โดยประสานกลุ่มเป้าหมายในการเข้ามาร่วมจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน วิทยากร นางสาวกานต์วรา ทาทอง, กลุ่มผู้สูงอายุ วิทยากร นายวัชรพันธ์ รุ่งทรัพย์อนันต์, กลุ่มผู้พิการ-กลุ่มผู้ด้อยโอกาส วิทยากร นายกัปนาท กาบทอง และกลุ่มวัยแรงงาน วิทยากร นางผ่องพรรณ แสงคำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น