เปิดรับสมัครคนพิการ เข้าฝึกอาชีพสร้างรายได้

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ 3 แผนก 1 โครงการ เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีงานทำหลังหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำและมีรายได้เลี้ยงดูตัวเอง

ทั้งนี้ นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2561 เปิดรับสมัครคนพิการที่มีคุณสมบัติพิการทางการเคลื่อนไหว ชาย-หญิงไม่เป็นอุปสรรคในการฝึกอาชีพ ไม่พิการทางสมองและสติปัญญา ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคเรื้อรัง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงไม่เป็นโรคลมชัก โดยศูนย์ฯหยาดฝนเปิดรับสมัคร 3 แผนก 1 โครงการ จำนวน 100 คน ได้แก่แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ แผนกคอมพิวเตอร์ แผนกอิเลคทรอนิกส์ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร 1 ปี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2560 พิจารณาคัดเลือกในเดือนสิงหาคม และรายงานตัวเข้ารับการฝึกอาชีพในเดือนตุลาคม 2560

นางประณมพร กล่าวอีกว่า “ทั้งนี้ ศูนย์ฯหยาดฝน เน้นคนพิการที่มีภูมิลำเนาใน 17 จังหวัดภาคเหนือ เน้นการฝึกอาชีพและบริการจัดหางาน คนพิการที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรคนพิการ สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-104144”

ร่วมแสดงความคิดเห็น