สดร. จับมือองค์การสวนสัตว์ฯหนุนดาราศาสตร์สู่กิจกรรมสวนสัตว์ทั่วประเทศ

สดร. จับมือองค์การสวนสัตว์ฯหนุนดาราศาสตร์สู่กิจกรรมสวนสัตว์ทั่วประเทศ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ลงนามความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ สนองนโยบายรัฐบาล ขยายเครือข่ายสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสวนสัตว์ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศาลาอนุรักษ์ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สดร. มีหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือการกระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรื่องดาราศาสตร์ ให้เข้าถึงและสร้างความสนใจให้แก่ประชาชน ที่ผ่านมา สดร. มีความร่วมมือกับหน่วยงานหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียนทั่วประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นต้น ในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เกิดความร่วมมือ ระหว่าง สดร. และองค์การสวนสัตว์ฯ นับเป็นการสร้างมิติใหม่ในการเผยแพร่ดาราศาสตร์ไปสู่ประชาชนอีกทางหนึ่ง การนำกิจกรรมดูดาวมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนันทนาการจะช่วยสร้างองค์ความรู้ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ สดร. พร้อมจะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์สู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ของสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศด้วย

ด้านนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ฯ อยู่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากจะมีภารกิจหลักที่เกี่ยวกับสัตว์แล้ว การให้การศึกษาด้านอื่น ๆ ยังเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ ซึ่งตรงกับภารกิจของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการขยายเครือข่าย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงเกิดเป็นความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น ในแต่ละปีมีเยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์ราว 600,000 – 700,000 คน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยฝึกปรือและพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์ เพื่อนำความรู้ดาราศาสตร์เผยแพร่สู่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และหวังว่าความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการนำสวนสัตว์ไปสู่การเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านดาราศาสตร์ไปสู่พี่น้องประชาชน เยาวชน และนักท่องเที่ยวต่อไป

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524

ร่วมแสดงความคิดเห็น