สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ยัน ภาวะสินค้าเกษตรเชียงใหม่แนวโน้มดี

เกษตรกรยิ้มออกหลังแนงโน้มราคาสินค้าทางการเกษตรเป็นไปในทิศทางที่แจ่มใส หอมแดง กระเทียม ราคาขยับ ส่วนมันสำปะหลังราคาเป็นที่น่าพอใจ ด้านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมส่งเสริมในทุกด้าน

นางภูษณิศ ไชยมณี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าสถานการณ์การผลิตหอมแดงปี2559/60 นั้นจังหวัดเชียงใหม่มี พื้นที่เพาะปลูก 8,969 ไร่ ผลผลิตรวม 19,850 ตัน เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ40 แหล่งผลิต อ.แม่แจ่ม ไชยปราการ จอมทอง ฮอด และดอยเต่า ราคาที่เกษตรกรขายได้ สดคละ 11 –13 บาท/กก. แห้งคละ 23 – 24 บาท/กก. มัดจุกคละ 25-35 บาท/กก.

ส่วน กระเทียม มีพื้นที่เพาะปลูก24,286 ไร่ ผลผลิตรวม 78,760 ตัน เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 80 แหล่งผลิต อ.สะเมิง แม่แตง เชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง และแม่อาย ราคาที่เกษตรกรขายได้ สดคละ 22-25 บาท/กก. แห้งคละ 70-75 บาท/กก. มัดจุกคละ 70-75 บาท/กก. หอมหัวใหญ่ พื้นที่การเพาะปลูก 6,482 ไร่ผลผลิตรวม 31,198 ตัน เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 85 แหล่งผลิต อ.ฝาง และพร้าว ราคาที่เกษตรกรขายได้ เบอร์0-1 ราคา15 บาท/กก. เบอร์ 2 ราคา 10 บาท/กก. เบอร์ 3 ราคา 7 บาท/กก. เบอร์ 4 ราคา 4-6 บาท/กก.

ในขณะที่มันสำปะหลัง พื้นที่เพาะปลูก 2,460 ไร่ ผลผลิตรวม 8,152 ตัน แหล่งผลิต อ.ไชยปราการ ฝาง และแม่อายเก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 60 ราคาที่เกษตรกรขายได้1.40 – 1.50 บาท/กก. ไม่มีการวัดเชื้อแป้ง เกษตรกรชะลอการขุดออกมาขายในช่วงนี้ สำหรับลำไยนอกฤดู นั้นจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่เพาะปลูก 91,759 ไร่ ผลผลิตรวม 120,113 ตัน เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ70 แหล่งผลิต อ.จอมทอง พร้าว สารภี สันป่าตอง และดอยหล่อ ราคาที่เกษตรกรขายได้ เกรด เอ เอ.+เอ 40-45 บ า ท /ก ก .เกรด บี. 30-35 บาท/กก. เกรด ซี. 20-25 บาท/กก.

ด้านนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันว่าในภาพรวมพืชผลผลิตเศรษฐกิจสำคัญๆตามฤดูกาลปีนี้ ราคาเป็นที่น่าพอใจ และภาครัฐฯมีกิจกรรม โครงการเกษตรแปลงใหญ่ การส่งเสริมช่องทางการตลาด ทำให้เกษตรกร จำหน่ายผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น