กิจกรรม “สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สุมาคารวะ สระเกล้าดำหัวและขอพรผู้อาวุโส” ประจำปี 2560

มลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสมาชิก ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่ และสมาชิก จัดกิจกรรม “สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สุมาคารวะ สระเกล้าดำหัวและขอพรผู้อาวุโส” ประจำปี 2560 อาทิ ประจวบพร สมชะนะ, อ.เสาวคนธ์ ขันธราช,จันทร์เพ็ญ เสาวพนธ์ เป็นต้น ที่สมาคมฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น