เลือก ชม.เป็นเจ้าภาพ มหกรรมวิถีถิ่น-ไทย

กระทรวงวัฒนธรรม เลือกจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) หยิบยกงานศิลปะการแสดง และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลาย มาร่วมจัดแสดงตามแนวทางของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กลางเดือนมิถุนายนนี้ หวังช่วยปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้คึกคัก รวมถึงการหาแนวทางใหม่ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดประชุมวัฒนธรรมจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง รวม 17 จังหวัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการความร่วมมือ เตรียมจัดงานมหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) ประจำปี 2560 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2560 ณ ลานข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการหยิบยกงานศิลปะการแสดง และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลาย มาจัดแสดงร่วมกันตามแนวทางของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง 7 สาขา โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญา รวมไปถึงคติและแนวคิดของการสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาในอดีตและการปรับประยุกต์ ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ตลอดจนการหาแนวทางใหม่ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยยังคงคุณค่าดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์นั้นไว้
สำหรับ งานมหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย เป็นงานมหกรรมแห่งวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคที่จัดต่อเนื่องทุกปี โดยจัดไปแล้ว 3 ครั้ง ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ ,ภาคใต้ จังหวัดสตูล และภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัดนครปฐม โดยรวมเอาทุกมิติแห่งวัฒนธรรม มาไว้ในงานเดียว เพื่อนำเสนอเผยแพร่สู่สายตาประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผ่านการแสดงศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินที่มีชื่อเสียง การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ฝึกอบรมอาชีพทางวัฒนธรรมระยะสั้น ชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจ นิทรรศการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น