ทต.ไชยสถานนำคณะฯ เข้าศึกษาดูงานที่ชลบุรี

เทศบาลตำบลไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นำโดย นายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ พนักงาน กองการศึกษา และแกนนำกลุ่มเยาวชนแต่ละหมู่บ้านในตำบลไชยสถาน ร่วมโครงการแกนนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยจัดให้มี
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ.2560 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น