การอบรมพัฒนาการบุคลิกภาพและมารยาทการนวดไทย

นายประจวบ  กันธิยะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม พัฒนาการบุคลิกภาพและมารยาทการนวดไทย “ปฏิบัติตัวอย่างไรจะประทับใจลูกค้า ตามโครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล ในโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน จัดขึ้น ณโรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น