โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

  นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ  ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 748 คน เพื่อให้นักเรียนที่เข้าใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นักเรียนทุกคนจึงมีหน้าที่รักษาและเชิดชูค่าของสถาบันแห่งนี้ โดยการประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนตนให้เป็นคนดี ได้รับเกียรติจาก ผอ.กิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น