การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์

เทศบาลเมืองแม่โจ้จัดโครงการอบรมเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์ โดย ดร. ธรรมพร ตันตรา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พูดเรื่องความคืบหน้าของโครงการแม่โจ้เมืองสอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ชุมชนสะอาด และ นายขวัญชัย สกุลทอง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พูดเรื่องความเป็นมาของโครงการฯ และร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น