แม่เหียะเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูฯ

แม่เหียะเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน ทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันทำงานเพื่อผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นประชารัฐอย่างแท้จริง ประชาชนชื่นชอบ ผู้สูงอายุชื่นชม พึงพอใจ มีนวัตกรรมใหม่ เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ ลดค่าใช้จ่ายได้เท่าตัว
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับบริการและการทำงานของอาสาสมัครฟื้นฟูสุขภาพ (CG) หวังสร้างเป็นศูนย์ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบครบวงจร

มีการสนับสนุนวิชาการและคัดเลือกผู้จัดการระบบดูแลผู้สูงอายุ บริหารปัญหาชุมชนด้วยชุมชนเอง มีบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุกว่า 40 คน ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง ให้มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดเตียงให้พัฒนาเป็นติดบ้าน จากติดบ้านพัฒนาเป็นติดสังคม มีกิจกรรมภายในศูนย์ฟื้นฟูฯ และออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านตามแผนงานที่วางไว้ ดูแลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย อาหาร ยา การออกกำลังกาย งานอดิเรก รวมทั้งส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรมร่วมกัน

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เช่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านท่าข้าม นักกายภาพบำบัด วางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ ยึดประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นหลัก มีชุมชนเป็นฐานการขับเคลื่อน ทำให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ดีขึ้น เป็นการทำงานแบบ “ประชารัฐ” อย่างแท้จริง ทำให้ประชาชนชื่นชอบ ผู้สูงอายุชื่นชม ผู้สูงอายุและครอบครัวพึงพอใจการดำเนินงานมาโดยตลอด

ร่วมแสดงความคิดเห็น