ศึกษาดูงาน..

ดร.ทรงสรรค์ อุดมศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ รองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น