สพม.34 อบรมพัฒนาครูเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยเป็นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ วิชาสังคม วิชาภาษาไทย จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุม 40 ปีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27- 28 พฤษภาคม 2560 โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลสอดรับกับนโยบายจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ สนองต่อนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและเป็นไปตามความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดึงศักยภาพตอนเองมาใช้ในการจัดการศึกษาได้สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันนำไปสู่คุณภาพของผู้เรียน
ซึ่งในการดำเนินโครงการ ฯ โดยความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน ในรูปแบบการพัฒนาด้วยระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringด้วยแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมด้วยการวิจัยเป็นฐานและการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34ภายในเดือนมิถุนายน 2560 คณะคณาจารย์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบ และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ออกนิเทศติดตามผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ด้วยระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring การพัฒนานวัตกรรมด้วยการวิจัยและการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ภายในเดือนกันยายน 2560 ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน นำเสนอนวัตกรรมของตนเองในงาน Symposium.ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ผมคาดหวังว่าการอบรมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกท่าน ได้รับความรู้ในรูปแบบการพัฒนาด้วยระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ด้วยแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมด้วยการวิจัยเป็นฐานและการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จากคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเต็มความรู้ความสามารถโอกาสนี้ ขอขอบคุณรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน และขอขอบคุณคณะวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมนายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 6 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 2) การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 3) การผลิตและพัฒนากำลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับการต้องการพัฒนาประเทศ 4) การบขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 5) ส่งเสริมพัฒนา ICT เพื่อการศึกษา และ 6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการศึกษารวมทั้งนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 11 ด้าน ประกอบด้วย 1) โอกาสและคุณภาพ 2)การพัฒนาศักยภาพครู 3)การวางแผนอัตรากำลังครู 4) การฝึกคิด วิเคราะห์ 5) STEM Education 6) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 7) การสอบ O-NET การผลิตกำลังคน9) ผลิตคนดีสู่สังคม 10) ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด และ 11) การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2560 ในด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการพัฒนาครูให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพอันนำสู่คุณภาพของผู้เรียนโดยแท้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น