รุกอบรมผู้นำเกษตร ชูศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมมอบนโยบายให้ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ เป็นประธานในการมอบนโยบายฯที่เชียงใหม่


0..พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ
พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ภาคการเกษตรมีความสำคัญซึ่งกลไกที่จะช่วยให้นโยบายสัมฤทธิ์ผลได้นั้น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นอีกฟันเฟือง โดยเฉพาะประธาน ศพก.ทั้ง 882 ศูนย์ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งที่ภาครัฐฯตั้งเป้าจะดำเนินการแล้วนำไปถ่ายทอด สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน-ประชาชนในพื้นที่
กระทรวงเกษตรฯ ตระหนักในความร่วมมือ จึงเน้นกระบวนการมีส่าวนร่วมของภาคประชาชนเข้มาเปแนแกนหลักในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยเพื่อก้าวสู่ความเข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน เกษตรกร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการ 9,101 (9-10-1) ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อขอสนับสนุนงบพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนผ่าน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยตั้งเป้า 9,101 ชุมชน ใน 77 จังหวัด


0…เชียงใหม่มีศูนย์เรียนรู้ฯมากมาย
นอกจากนั้นนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตร รวมทั้งการพัฒนาประเทศระยะยาว โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) เป็นพื้นฐานการพัฒนาภาคการเกษตรฯ ซึ่ง ศพก. 882 ศูนย์ จะ เป็นกลไกสำคัญในการนำนโยบายต่างๆ เข้าไปที่เกษตรกรโดยตรง เพื่อสร้างการรับรู้ สะท้อนปัญหาจากพื้นที่ โดยหน่วยงานรัฐ จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ด้านนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) .จะเป็นช่องทางการเรียนรู้ผ่านเกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และ ฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง


0..อบรมผู้นำเกษตร
โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดหลักสูตรอบรม ให้กับ เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ทั่วประเทศ ทั้ง 882 คน โดยมีหลักสูตร “เทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร” และการเตรียมตัวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 และ เกษตร 4.0 เพื่อให้มีทักษะและองค์ความรู้ในการถ่ายทอด ซึ่งการอบรมที่เชียงใหม่ เป็นครั้งที่ 5ตามแผนในการสัญจรเปิดอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรทุกภูมิภาค

ร่วมแสดงความคิดเห็น