คณะพยาบาล มช.รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญในปีนี้ บุหรี่: ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco – a threat to development) ณ ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมายเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงตระหนักถึงอันตรายและโทษของการสูบบุหรี่ นอกจากนี้เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินหายใจ และมะเร็งในระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ ร่วมเดินแจกแผ่นพับ สติ๊กเกอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศบริเวณถนนคนเดิน (วันอาทิตย์) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลกจัดเพื่อต้องการให้ประชาคมโลกได้เห็นความสำคัญของพิษภัยของการสูบบุหรี่ ทั้งต่อผู้สูบเองและคนรอบข้างที่สูดเอาควันเข้าไป มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆ มากมาย ตลอดจนการใช้ยาสูบก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพ การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงจากการที่ประชากรที่ใช?แรงงาน เจ็บป?วย และเสียชีวิตก?อนเวลาอันควร เป็นต้น

นายพลัฎฐ์ อินต๊ะไหล รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ หนึ่งในตัวแทนผู้เข้าร่วมเดินรณรงค์ครั้งนี้กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการทำหน้าที่เป็นเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนเยาวชน รวมทั้งประชาชนชาวเชียงใหม่ให้ ลด ละ เลิก บุหรี่ โดยหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น เท่ได้โดยไม่ต้องไปสูบบุหรี่ ปกติตนเองเป็นคนไม่สูบบุหรี่อยู่แล้ว จะออกกำลังกาย ดูแลตัวเอง เพราะการสูบบุหรี่มีแต่ผลเสีย ทำให้แก่เร็ว แถมยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งและอีกหลายๆ โรค สำหรับใครที่คิดจะเลิกสูบบุหรี่อยากให้ใช้วันที่ 31 พฤษภาคมนี้ เป็นวันเริ่มต้นที่ดี ค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ วันละเล็ก วันละน้อย สุดท้ายก็จะเลิกได้ หรือ หากใครต้องการหาที่ปรึกษาในการเลิกบุหรี่โทรสายด่วน 1600 ได้ครับ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น