เมืองรถม้ารุกจับคู่ ธุรกิจสินค้าเกษตร

เมืองรถม้า เดินหน้าผลักดันสานต่อนโยบายรัฐ ประเทศไทย 4.0 ร่วมประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตร เปิดช่องทางขายเสริมความเข้มแข็งด้านการตลาด ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูง เพื่อการพัฒนาพื้นที่สู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”เมืองรถม้า เดินหน้าผลักดันสานต่อนโยบายรัฐ ประเทศไทย 4.0 ร่วมประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตร เปิดช่องทางขายเสริมความเข้มแข็งด้านการตลาด ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูง เพื่อการพัฒนาพื้นที่สู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดลำปาง จัดงาน “Business Matching จับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตร” เปิดพื้นที่นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ร่วมพบปะกับกลุ่มบริษัท ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมทำพิธีลงนาม MOU จับคู่ธุรกิจทำการค้าร่วมกัน ที่ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยการจัดงานได้รับเกียรติจาก นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมร่วมพบปะกับกลุ่มเกษตรกร กล่าวให้โอวาทบรรยายพิเศษ มอบแนวคิดในการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิถีอาชีพการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่วิถีการเกษตรรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้เกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองมีรายได้ มีความมั่นคง และยั่งยืน พร้อมทั้งได้ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่จากทั้ง 13 อำเภอ รวมกว่า 200 คน ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงทำธุรกิจการค้าร่วมกันระหว่าง ตัวแทนสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่ พืชหลัก 4 ชนิด กับผู้ประกอบการธุกิจด้านการเกษตร

สำหรับการลงนามทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการลงนามความร่วมมือของสามภาคส่วนในจังหวัดลำปาง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการดำเนินการต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่ โดยนายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การทำข้อตกลง MOU ดังกล่าว มุ่งเน้นที่จะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ พร้อมทั้งให้ร่วมกันวางแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สินค้าทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้ในปริมาณที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้รับซื้อและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตการตลาดให้เป็นระบบสามารถเชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย เพื่อการระบายสินค้าออกจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับสินค้าเกษตรให้เป็นสินค้าคุณภาพสูง ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำในช่วงวิกฤติของจังหวัดลำปางเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตตลอดทั้งปี และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวสินค้าได้ด้วยตนเอง เพื่อการมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 180,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปีสำหรับการลงนามทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการลงนามความร่วมมือของสามภาคส่วนในจังหวัดลำปาง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการดำเนินการต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่ โดยนายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การทำข้อตกลง MOU ดังกล่าว มุ่งเน้นที่จะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ พร้อมทั้งให้ร่วมกันวางแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สินค้าทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้ในปริมาณที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้รับซื้อและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตการตลาดให้เป็นระบบสามารถเชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย เพื่อการระบายสินค้าออกจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับสินค้าเกษตรให้เป็นสินค้าคุณภาพสูง ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำในช่วงวิกฤติของจังหวัดลำปางเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตตลอดทั้งปี และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวสินค้าได้ด้วยตนเอง เพื่อการมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 180,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี

โดยในส่วนของการลงนามครั้งนี้ เป็นการทำข้อตกลงจับคู่ทำธุรกิจสินค้าเกษตรร่วมกันในพืชเศรษฐกิจหลัก 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว เป็นการลงนามทำธุรกิจร่วมกันระหว่าง เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ข้าวอำเภอสบปราบ กับ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระหว่าง เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอแม่ทะ กับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด, มันสำปะหลัง ระหว่าง เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มันสำปะหลัง อำเภอวังเหนือ กับ บริษัท จิรชัย โปรดิวซ์ จำกัด และสับประรด จับคู่ทำธุรกิจร่วมกันระหว่าง เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่สับปะรดอำเภอเมืองลำปาง กับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลำปาง จำกัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น